องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านนายภานุพันธ์-สำนักสงฆ์ดอนโพนเมือง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร ลงลูกรัง 281 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งรียบตลอดสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ขยายผิวทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จากถนนหนองหอยใหญ่-หนองจระเข้ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 255 ลงดินถนนคันทางจำนวน 275 ลบ.ม. ลงลูกรังผิวทาง จำนวน 153 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนน หมู่ที่ 4 จากถนนสายหนองหอยใหญ่-บ้านนางเลิศ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 6,880 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1,820 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ หมู่ที่ 11 ถนนสายกุดอีเฒ่า (นายรงค์ปกรณ์) กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. ลงลูกรังจำนวน 238 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากริ้นราง ขนาด 0.30 x 1.00 ม. 1 จุด จำนวน 7 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จากที่นางศิริรัตนา-นางพรพิษ กว้าง 3.00 ม. ยาว 350 ม. ลงลูกรังจำนวน 157 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135 เมตร ลงดินถมคันทาง จำนวน 520 ลบ.ม. ลงลูกรังผิวทาง 135 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตลอดสาย หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กปากสิ้นรางชั้น 3 ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กปากสิ้นรางชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน (ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ หมู่ที่ 11 ถนนสายกุดอีเฒ่า (นายรงค์ปกรณ์) กว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม. ลงลูกรังจำนวน 238 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งตลอดสาย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากริ้นราง ขนาด 0.30 x 1.00 ม. 1 จุด จำนวน 7 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 1,715 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในตำบลพุ่มแกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านพุ่มแก หมู่ที่ 1- บ้านโพนดู่ หมู่ที่ 3 จำนวน 8 ต้น พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13 ถนนสายบ้านโพนแพง-บ้านตับเต่า จำนวน 21 ต้น พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ถนนบ้านโพดดู่ หมู่ที่ 3 - บ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลพุ่มแก ทั้ง 16 หมู่บ้าน จำนวน 1,715 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 2,730 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 10,320 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2566 ( 7 วันอันตราย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านตับเต่า หมู่ที่ 15 - บ้านโพนแพง ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางเข้าบ้านโพนดู่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2,002 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 7,568 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4240 นพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ถนนสายห้วยกุดสส้มโฮง-ดงสัก ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 193 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ถนนสายนายาง-ห้วยหินลาด ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายป่าช้า ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายข้างโรงเรียนบ้านหนองกุงฮินดูสมาช ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.พุ่มแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านโนนจันทร์ - บ้านนายาง กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายาง-โนนจันทร์ หมู่ที่ 12 บ้านนายาง -หมู่ที่ 8 บ้านโนนจันทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,820 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 6,880 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข้งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 356 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซอมแซมถนนดิน ขยายผิวทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายข้างบ้านนางจำเนียร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ 14 ข้างบ้านนายธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 6,880 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 1,820 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN NAVARA หมายเลขทะเบียน กง 9824 นพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี พ.ศ.2566 ( 7 วันอันตราย ) จำนวน 4 ป้าย พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายที่นานายสมชาติ-ห้วยกุดอีเฒ่า ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 459 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จากหน้าบ้านนางสีคราม ถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พุ่มแก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสมรักษ์-บ้านนายรอน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร พรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พุ่มแก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนสายนายบรรเทิง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พุ่มแก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 หน้าบ้านนายวิเณร ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
1 - 50 (ทั้งหมด 291 รายการ) 1 2 3 4 5 6