องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วิสัยทัศน์“พุ่มแกน่าอยู่ ควบคู่การกีฬา ส่งเสริมยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” พันธกิจ ๑. การพัฒนาระบบคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ชุมชนเข้มแข็ง 6. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้ 7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 8. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 9. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11. ส่งเสริมการกีฬา วัตถุประสงค์ 1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 2. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 3. หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 4. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอ
รอปรับปรุง

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
check_circle ลักษณะทางกายภาพ
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ตำบลพุ่มแก เป็น ๑ ใน 12 ตำบลในเขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอนาแก ประมาณ ๑4 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนาแก และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนม โดยมีเทือกเขาภูพานกั้นเป็นแนวเขตกับอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีอาณาเขตที่ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จด ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จด ตำบลชะโนด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก จด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จด ตำบลสีชมพู อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 37,712 ไร่ (60.34 ตารางกิโลเมตร) มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม 18,532 ไร่ หรือร้อยละ 57.74 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ดอน 13,560 ไร่ หรือร้อยละ 42.26 ของพื้นที่ทั้งหมด
รอปรับปรุง