องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
check_circle ลักษณะทางกายภาพ
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ตำบลพุ่มแก เป็น ๑ ใน 12 ตำบลในเขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอนาแก ประมาณ ๑4 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนาแก และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนม โดยมีเทือกเขาภูพานกั้นเป็นแนวเขตกับอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีอาณาเขตที่ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จด ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จด ตำบลชะโนด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก จด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จด ตำบลสีชมพู อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 37,712 ไร่ (60.34 ตารางกิโลเมตร) มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม 18,532 ไร่ หรือร้อยละ 57.74 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ดอน 13,560 ไร่ หรือร้อยละ 42.26 ของพื้นที่ทั้งหมด
รอปรับปรุง