องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด อบต.
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายนิยม สำรวมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ฉริญาภรณ์ พ่อสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญนภา พ่อสาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายธีรศักดิ์ แสนปุชุม
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวลลิตา พ่อสียา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล
-ว่าง-
นักสันทนาการ
จ่าสิบเอกธีระวิทย์ กองแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสลิตตา อุดโท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุบรรณ สีวะสา
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรเทิง แสนสุภา
คนสวน
นาย พิทักษ์ ธนกุล
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข)
นายธีรวัฒน์ ฝาระมี
พนักงานจ้างทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)
นางสาวเดือนเพ็ญ แสนสุภา
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน)
นางสาวฉตราสิริ ธัญพลอามาตย์
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)
นายฉัตรชัย เฉลิมจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายประธาน ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นาง ปีใหม่ เนตรวงษ์
แม่บ้าน