องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box กองทุน สปสช.อบต.พุ่มแก
นายยงชัย รักษาพล
ประธานกรรมการกองทุนฯ
นายเสรี หาญกล้า
ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
นายสุขสันต์ สินทา
ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
นายกมล พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นายสราวุธ รักษาพล
กรรมการกองทุนฯ
นายจอมใจ วงษ์ดวงผา
กรรมการกองทุนฯ
นายทวี สูงสุมาลย์
กรรมการกองทุนฯ
นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
กรรมการกองทุนฯ
นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธ์
กรรมการกองทุนฯ
นางไพทูล แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นางนวลออ ฝาระมี
กรรมการกองทุนฯ
นายประการ พ่อกว้าง
คณะกรรมการกองทุนฯ
นายพยุงศักดิ์ ไชยราช
คณะกรรมการกองทุนฯ
นายเด่นศักดิ์ แสนสุภา
คณะกรรมการกองทุนฯ
นางบรรดิษ พ่อบาล
คณะกรรมการกองทุนฯ
นางพิสมัย พ่อสาร
คณะกรรมการกองทุนฯ
นางธัญพร อภัยโส
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ