ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง