ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง