องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
assessment
1.โครงสร้าง  
2.ข้อมูลผู้บริหาร  
3.อำนาจหน้าที่  
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
5.ข้อมูลการติดต่อ  
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
7.ข่าวประชาสัมพันธ์  
8.Q&A  
9.Social Network  
10.แผนการดำเนินงานประจำปี  
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
17.E-Service  
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี  
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี  
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี  
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี  
37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี  
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน